โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สุพรรณบุรี

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าสาขา อาจารย์นิเทศและคณาจารย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูล : จัดทำ/ภาพ : นางสาววิรดา  ปริญญาวโรดม

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.178052618712463&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


33 ครั้ง