โครงการวิศวะ สถาปัตย์ รักษ์ธรรมะ

โครงการวิศวะ สถาปัตย์ รักษ์ธรรมะ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการวิศวะ สถาปัตย์ รักษ์ธรรมะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมะ ศีลธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ อาคาร 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล : งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871103501681953&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


23 ครั้ง