ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ   

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ               

ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 งานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เทิดศักดิ์ วิชาชีพ วิศวกรอาวุโสสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่เศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


19 ครั้ง