ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคของช่วยเหลือสัตว์ป่า

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคของช่วยเหลือสัตว์ป่า

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 อาจารย์ไสว เทศพันธุ์ พร้อมด้วยอาจารย์นัฐกานต์ ทิพยโสตถิและอาจารย์บัญจรัตน์ นิรโศก อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​การบัญชี คณะบริหารธุรกิจละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และที่ปรึกษาชมรม The power of green นำนักศึกษาของชมรมร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนำอาหาร ผัก ผลไม้ ไปบริจาคทำความสะอาดกรงสัตว์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ภาพ : ชมรม the power of green / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


16 ครั้ง