คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้างานให้การต้อนรับ ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการศึกษาต่อ และเข้าสู่ตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล / ภาพ:  งานวิชาการและวิจัย จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.890703336388636&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


25 ครั้ง