ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่องแนวทางการเขียนหนังสือ/ตำรา ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เพิ่มพูนศักยภาพและใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเขียนตำรา หนังสือวิชาการ รวมทั้งผลิตสื่อทางการเรียนการสอนเผยแพร่สู่ชุมชน สังคม เป็นการเสริมศักยภาพหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

                 จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


25 ครั้ง