ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566

ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือแนวทางการประเมินรวมทั้งประเด็นหลักที่ใช้ในการประเมินผลงานอธิการบดี โดยมีพลตำรวจโทธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร 5 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

               จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


18 ครั้ง