ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ “วันดินโลก”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ “วันดินโลก”

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการวันดินโลก เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดิน การใช้ทรัพยากรดินอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมหลักประกอบด้วยอัดฟางลดเผานารักษาดิน จุลินทรีย์รักษาดิน จัดการฟางลดโลกร้อน และประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินเป็นการบูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลทางด้านการเกษตร วิชาพืชอาหารสัตว์ และวิชาจุลชีววิทยา โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะเข้าร่วมโครงการ ณ แปลงนาสาขาวิชาเทคโนโลยีจักรกลเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                   

                                                                                         ภาพ/จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


17 ครั้ง