การแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์

การแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่  โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านสุขภาพร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ศูนย์กีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : ไพลิน คณะศิลปศาสตร์ / จัดทำ :นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


20 ครั้ง