ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

าชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(มรภ.พระนครศรีอยุธยา) และที่ปรึกษา คบอ. ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม “สัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 4 /2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) เป็นประธานการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้แนวคิดเชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และร่วมกำหนดทิศทางความร่วมเพื่อด้านบริการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดย มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มรภ.พระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 31120 ชั้น 2 อาคาร 100 มรภ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมศึกษาเยี่ยมชมประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา และวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=797009025565079&set=pcb.797013812231267

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


50 ครั้ง