ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมต้อนรับคณะเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย คบอ.

าชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมต้อนรับคณะเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทย คบอ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ที่ปรึกษา คบอ. ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโครงการ “สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้แนวคิดเชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน โดย มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มรภ.พระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา พร้อมลงพื้นที่ชุมชนสามเรือน  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=797009025565079&set=pcb.797013812231267

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


44 ครั้ง