ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพิ่มทักษะทางวิชาการการเขียนหนังสือ / ตำรา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพิ่มทักษะทางวิชาการการเขียนหนังสือ / ตำรา

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่อง “ติดตามการเขียนหนังสือ/ตำรา ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 1” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม กรรมการสภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนางานวิชาการ เรื่อง “ติดตามการเขียนหนังสือ/ตำราให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 1” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือ/ตำราเพิ่มมากขึ้น และใช้เสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการได้ ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : หัตถ์เทพ , กองบริหารงานบุคคล / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=799335611999087&set=pcb.799342201998428

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


46 ครั้ง