ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567

ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 5) เพื่อหารือแนวทางการประเมินรวมทั้งประเด็นหลักที่ใช้ในการประเมินผลงานอธิการบดี โดยมีพลตำรวจโทธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 2 อาคาร 5 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

               จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


23 ครั้ง