ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1/2567

ราชมงคลสุวรรณภูมิ หารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งให้บริการความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ประชาชนและเกษตรกรทั่วไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการการดำเนินโครงการที่จะดำเนินการร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปี พ.ศ. 2567 รวมทั้งแผนที่จะดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2568 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

  ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


28 ครั้ง