ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance) เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ และความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และสามารถออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Learning : OBE) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                     

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.813134350619213

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


60 ครั้ง