ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมจิตร่วมใจทำบุญ

      

ราชมงคลสุวรรณภูมิ น้อมจิตร่วมใจทำบุญ  

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการบริหารธุรกิจฯ น้อมจิตร่วมใจทำบุญ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการทำบุญ มุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย ให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญในการทำบุญ นอกจากนี้ยังสามารถโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาพระพุทธศาสนาต่อไป ณ ลานชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                         ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.807996304466351

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


19 ครั้ง