ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 7

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 7

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีประกาศผลรางวัลการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ผลการประกวดระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รางวัลถ้วยพระราชทาน ได้แก่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ระดับอุดมศึกษา รางวัลถ้วยพระราชทานได้แก่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.817992726800042

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


23 ครั้ง