ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร.

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางการบริหารงานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร               

                                                                                              จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.820750786524236

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


22 ครั้ง