ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์ “แพะกรุงศรี”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการภายใต้แบรนด์ “แพะกรุงศรี”

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ภาคีฉาย หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์กนกวลี คงสง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว และอาจารย์สเน่ห์ บัวสนิท อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง ปรุงแต่ง แพะ แพง เพิ่ม เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารจานแพะ ภายใต้แบรนด์ “แพะกรุงศรี” ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับแพะสู่ธุรกิจฮาลาล ด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติ คุณสุชาติ ใจฉ่ำ หรือ เชฟบอล TOP 6 MasterChef Thailand Season 3 วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจและนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมด้วย ณ ห้องปฏิบัติการครัว อาคาร 15 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                     

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


33 ครั้ง