ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขยับอันดับ Webometrics Ranking Web of Universities การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยแห่ง AI

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขยับอันดับ Webometrics Ranking Web of Universities
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยแห่ง
AI

Webometrics ประกาศผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก 2024 ประกาศผลเดือนมกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครองอันดับ 2 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครองอันดับ 8 กลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ขยับอันดับจากเดิม อันดับ 38 เป็น อันดับ 37 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และขยับอันดับจากเดิม อันดับ 4,996 เป็น อันดับ 4,805 จากมหาวิทยาลัยโลก โดยมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูล และการพัฒนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทั้งในระบบฐานข้อมูลของ Google Scholar และ Scopus ตลอดจนมีการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติและงานวิจัย เพื่อชุมชนนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านต่าง ๆ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยแห่ง AI

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


65 ครั้ง