ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสัมมานาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสัมมานาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 2 หัวข้อ หมวด 1 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและสามารถเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.825025666096748

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


96 ครั้ง