บท.โลกทัศน์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาและเป็นการสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายที่ดี

 

บท.โลกทัศน์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาและเป็นการสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายที่ดี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านวิชาชีพการบริหารจัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาและเป็นการสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายที่ดีให้กับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิต่อไป ในระหว่างวันที่ ๒๒–๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักลืมดินบ้านคลองศาลเจ้า ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


19 ครั้ง