ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดี

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ครั้งที่ 8/2567 (ครั้งที่ 12) เพื่อสรุปผลการประเมินผลงานอธิการบดี โดยมีพลตำรวจโทธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ อดีตผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์ปราโมช รังสรรค์วิจิตร คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 2 อาคาร 5 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  

                                                                                         จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ


14 ครั้ง