คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเวียนเทียน ณ โบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของทางพระพุทธศาสนา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับพิธีในวันนี้ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชาพระรัตนตรรัย และอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ์ จากนั้นประธานในพิธีกรวดน้ำและผู้ร่วมพิธี ร่วมรับพร พระสงฆ์นำกล่างคำถวายสักการดอกไม้ธูปเทียน พระสงฆ์เดินนำเวียนรอบโบราณสถานวัดสุวรรณเจดีย์ ๓ รอบ และนำดอกไม้ธูปเทียนประดับบนเจดีย์ เป็นอันเสร็จพิธี

ข้อมูลจาก : นาตยา บท.


40 ครั้ง