ราชมงคลสุวรรณภูมิ บันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับ อบต.บ้านเกาะ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ บันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับ อบต.บ้านเกาะ

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยจ่าสิบเอก จตุรงณ์ เสตางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ(อบต.บ้านเกาะ) นางสาวปองสุข สร้างเอี่ยม ปลัด อบต.บ้านเกาะ และนางสาวกนกวัลย์ แจ่มจำรุญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม อบต.บ้านเกาะ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) เพื่อสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


55 ครั้ง