"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับตำบลหนองเพรางาย วางแผนพัฒนาชุมชนด้วยวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567"

"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับตำบลหนองเพรางาย
วางแผนพัฒนาชุมชนด้วยวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567"

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอาจารย์อนุชา ขวัญสุข ผู้ช่วยคณบดีฯ หัวหน้าสาขาและคณาจารย์ ร่วมกับนายดอกรัก ฟักสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ผู้บริหารและตัวแทนจากตำบลหนองเพรางาย เพื่อวางแผนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบริการวิชาการ กำหนดโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีและวิทยาการทางวิศวกรรม รวมถึงการออกแบบที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนในตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล/ภาพ : งานวิชาการและวิจัย

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.940855464706756&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


21 ครั้ง