สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาฯ

เมื่อวันที่ 22 และ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ สามารถนำความรู้หลักวิชาการใหม่ๆ ที่ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการบรรยายหัวข้อพิเศษมาสร้างความรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในรายวิชาหลักสูตรได้ โครงการนี้ได้รับเกียรติจากร้อยโท เกรียงไกร วิภาดาพิสุทธิ์ นักพัฒนาส่วนทดสอบและประเมินผล ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสำรวจด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ สำหรับงานวิศวกรรม” คุณศุภฤกษ์ ตรงจิตสุนทร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมฝ่าย post-tension บริษัท ซี-โพส จำกัด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “พื้นโพสเทนชั่น (รูปแบบโครงสร้าง ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง)”และดร.รัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐาปนพรรณ จำกัด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ“เสาเข็มไมโครไพล์และการใช้งาน พร้อมกรณีศึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานฐานราก” การบรรยายในครั้งนี้มีความหลากหลายและครอบคลุมหลายประเด็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล/ภาพ: สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.948782383914064&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


17 ครั้ง