โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ การไฟฟ้านครหลวง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์อิทธิ ผลิตศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิโชติ อุฬารตินนท์ ดร.วิภาดา เทพจันทรา อาจารย์อาทิมา ดวงจันทร์และอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เย็นประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในสาขา มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการและการเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณปรัชญา ศรีวัฒนศักดิ์และทีมงาน บรรยายให้ความรู้กระบวนการและขั้นตอนการก่อสร้างสถานีย่อยของการไฟฟ้านครหลวง ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ข้อมูล/ภาพ: งานวิชาการและวิจัย/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.946354787490157&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


19 ครั้ง