โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่การไฟฟ้านครหลวง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์อิทธิ ผลิตศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิโชติ อุฬารตินนท์ ดร.วิภาดา เทพจันทรา อาจารย์อาทิมา ดวงจันทร์และอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เย็นประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในสาขา มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการและการเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง กับวิชาชีพ โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคุณปรัชญา ศรีวัฒนศักดิ์และทีมงาน บรรยายให้ความรู้กระบวนการและขั้นตอนการก่อสร้างสถานีย่อยของการไฟฟ้านครหลวง ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ข้อมูล/ภาพ: งานวิชาการและวิจัย/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.946354787490157&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


18 ครั้ง