โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี กรุดพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพันธ์ อรรถพรและดร.มาลียา ตั้งจิตเจษฎา นำนักศึกษาเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาชีพและศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในสาขา โครงการนี้มุ่งเน้นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารและการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานการส่งออก รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัทซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับโอกาสศึกษาดูงานและสัมผัสกับการทำงานจริงของธุรกิจในวงการอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อีกทั้งยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ข้อมูล/ภาพ: งานวิชาการและวิจัย/สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.946284787497157&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


19 ครั้ง