โครงการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 13

โครงการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 13

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 13 คน โดยอาจารย์อาจารย์อนุชา ขวัญสุข ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน เป็นวิทยากรภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชัยยง ศิริพรมงคลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรภายใน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานและการบำรุงรักษาของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด ณ อาคาร 16 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ข้อมูล/ภาพ: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.930305362428433&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


20 ครั้ง