มอบรางวัลผลงานการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ปีการศึกษา 2566

มอบรางวัลผลงานการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 รางวัลชนะเลิศผลงานประเภทที่ 7 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ โครงงานผลของการชักนำให้เกิดรากในสตรอว์เบอร์รี่ 3 พันธุ์ ภายใต้สภาพปลอดเชื้อ โดยนางสาววลัยพรรณ  ปั้นเกตุ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลชนะเลิศผลงานประเภทที่ 8 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ได้แก่ โครงงานการจัดการห้องแช่แข็งเพื่อลดการเสื่อมเสียคุณภาพของวัตถุดิบ บริษัท เจ๊เค็งฟู๊ด จำกัด โดยนายนพรุจ  สินเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และรางวัลชนะเลิศผลงานประเภทที่ 9 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ โครงงานอุปกรณ์ถอดฝามอเตอร์ตัวเดินรถขุดรุ่น KX (Motor Cap Remover for Mini Excavator KX Model) โดยนายชารัตน์ กริ่มใจ นายนันทกร  แสงแก้วสุข และนายกวิน  นิ่มนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งการประกวดครั้งนี้เป็นการคัดเลือกผลงานในแต่ละประเภท ส่งเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานาดีเด่น สาหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนต่อไป

       ภาพ  / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ


22 ครั้ง