พิธีเปิดการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเผยแพร่ และเป็นพื้นที่ในการแสดงผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานของนักศึกษา เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่อง ชมเชยนักศึกษาองค์กรหรือหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์ ดร.ธนันทร์กฤศ กตนนฺโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับประเทศ Marketing Stylist Thailand และอาจารย์อัญพิมพิตา ภูวิชญาพิมุกข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มเจ 2018 จำกัด และที่ปรึกษาด้านการบริการและการสื่อสารในองค์กร บรรยายพิเศษในหัวข้อ ก้าวแรกสู่ความสำเร็จของเถ้าแก่น้อย 100 ล้าน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

     ภาพ  / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ


23 ครั้ง