ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยสู่การพัฒาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยสู่การพัฒาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 งานบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการอบรม “การใช้งานระบบวารสารและการพัฒนาการดำเนินงานวารสารของมหาวิทยาลัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณชาตรี วงษ์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานระบบวารสาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้งานระบบ ThaiJo ในตำแหน่งผู้ส่งบทความ” และหัวข้อ “เกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความของ TCI” และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน บรรณาธิการวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ บรรณาธิการวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความของวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)” เพื่อให้นักวิจัยสามารถใช้งานระบบวารสารได้อย่างมีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมต้นฉบับบทความที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสารวิชาการ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                    

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=825215282744453&set=pcb.825220826077232

ข้อมูลจาก : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ


25 ครั้ง