ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างความรู้และประสบการณ์ “เส้นทางสู่การเป็น Startup”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างความรู้และประสบการณ์ “เส้นทางสู่การเป็น Startup”

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เส้นทางสู่การเป็น Startup” โดยได้รับเกียรติจากนายธนรัฏฐ์ ธนาเตชะวงศ์ กรรมการบริษัท มอร์นิ่งมันเดย์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็น Startup” และนายเอกสิทธิ์ ภาคเรณู เจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ร่วมให้ความรู้และเทคนิคการบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางสู่ธุรกิจแนวทางการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ                  

 

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/tUxn7ข้อมูลจาก : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ


31 ครั้ง