รายงานการเงินประจำปี 2566 และรายงานผลการตรวจสอบ32 ครั้ง