ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ร่วมออกให้บริการชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ผลิศร รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการในการออกให้บริการ ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 2 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธี  และมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ

โดยมหาวิทยาลัยร่วมมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 15 คัน โดยเป็นผลงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และให้บริการตัดผมฟรี ทั้งชาย - หญิง ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจำนวน 71 คน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์เเละสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ภายในโครงการมีการเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบทุนสนับสนุนการศึกษา มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแก่สถานศึกษา เเละยังมีการออกหน่วยให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า บริการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรขนาดเล็ก บริการหน่วยแพทย์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่  บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร เเละโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการฟรี เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนอานันท์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/DxvV9

ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ


159 ครั้ง