นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิ รับรางวัลต้นแบบเยาวชนไทย

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายฐานายฐาปกรณ์  คารีขัน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยพุทธสมาคมเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 1. นายภากร  บุญโชติ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงกข่าย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2. นางสาวนภัสสร  ยิ้มละม้าย นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3. นางสาวกัลย์ณิศา สุนทรวิบูลย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. นายหัสวรรษ  ตั้งพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ5. นางสาวเจนจิรา  รุ่งจำรัส นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างที่ดีเเก่สังคม ณ หอประชุมใหญ่ (ชั้น 3 ) กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

  

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/gT3bi

ข้อมูลจาก : ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


184 ครั้ง