ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสัมมานาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 ครั้งที่ 6 หัวข้อ หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและสามารถเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/rj7aDข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


55 ครั้ง