ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างความรู้งานด้านสหกิจศึกษาเชิงบูรณษการกับการทำงาน

 


เมื่อวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการองค์กรและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสหกิจศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ ดร.สราวุฒิ สิริเกษมสุข รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้รับเกีบรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางชุลี ศรีนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ และนายอาณัติ จั่นเผือก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตร CWIE ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตอนสนองความต้องการนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาของสถานประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/rkGI3ข้อมูลจาก : ภาพ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


161 ครั้ง