ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สราวุฒิ  สิริเกษมสุข รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณาจารย์ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา (Ready to Work) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตและสถานประกอบการฝ่ายผู้ใช้บัณฑิต (University-workplace Engagement) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งมาตรา 35 และ 36 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562และนโยบายมุ่งเน้นของ อว. ในด้านการอุดมศึกษา “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ให้ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางหัวใจสำคัญ คือ การลดภาระของนักศึกษาและผู้ปกครอง และการลดภาระของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความสุข ทั้งในระหว่างการศึกษาและเมื่อจบแล้วมีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งทำให้อาจารย์ผู้สอนมีความสุข สามารถทำงานได้คล่องตัว ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/RFwcI

ข้อมูลจาก : ภาพ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / จัดทำ : นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


143 ครั้ง