ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 เสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (รมส.) รุ่นที่ 3 เป็นวันที่ 2 โดยช่วงเช้าได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง ภาวะผู้นำและกลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคล บริหารความขัดแย้งและการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร โดยได้รับเกียรติจากนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และช่วงบ่ายได้มีการปาฐกถาเรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาในยุค Transformative Disruption” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คนที่สอง มาปาฐกถาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงความเป็นผู้นำที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป ณ โรงแรม อาร์อัส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : ttps://shorturl.asia/0CHDtข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


163 ครั้ง