ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุม Global Sustainable Development Congress 2024 เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมาศ เทียมเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงาน Global Sustainable Development Congress 2024 จัดโดยสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)” เพื่อทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลงหารือถึงการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติรวมถึงเป็นการส่งเสริมผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกช่วยกันขับเคลื่อนโครงการด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม กว่า 3,000 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/xYg5dข้อมูลจาก : ภาพ : สำนักงานอธิการบดี / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


132 ครั้ง