ราชมงคลสุวรรณภูมิ MOU Universiti Sains Malaysia ด้านการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar (วัน อาหมัด จาฟาร์) Director of PTPM Universiti Sains Malaysia เพื่อส่งเสริมพัฒนา และสร้างความร่วมมือในโครงการวิจัย การศึกษา และการฝึกอบรมในสาขาต่อไปนี้ การแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน การประชุมเชิงปฏิบัติการและโครงการฝึกอบรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนงานตีพิมพ์  และความเชื่อมโยงทางวิชาการและความร่วมมืออื่นใดที่ทั้งสองฝ่ายจะระบุและตกลงร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ทั้งนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมระบบราง โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/5VHIMข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


149 ครั้ง