ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร ผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (รมส.) รุ่นที่ 3 เป็นวันที่ 3 ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณและวินัยกับการรับผิดทางปกครองสำหรับผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาและกรณีศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายนพดล เฮงเจริญ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายพิชิต คุ้มหรั่ง อดีตผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการสำนักงบประมาณ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุตัวชี้วัดองค์กรคุณภาพสูง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงความเป็นผู้นำที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป ณ โรงแรม อาร์อัส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/97HXN

ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


84 ครั้ง