ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมองค์ความรู้ ทักษะการบริหารงาน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (รมส.) รุ่นที่ 3 วันที่ 5  โดยได้รับเกียรติจากนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรกาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายเรื่อง นิติสัมพันธ์การตรวจสอบภาครัฐกับการบริหารงาน ภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงความเป็นผู้นำที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป ณ โรงแรม อาร์อัส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/VOJu0ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


135 ครั้ง