ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 รองรับการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในการจัดการองค์กร

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (รมส.) รุ่นที่ 3 เป็นวันที่ 7 โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคารออมสิน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายเรื่อง Digital Transformation in Organization Management และแผนปฏิบัติราชการเพื่อบรรลุตัวชี้วัดองค์กรคุณภาพสูง และในช่วงบ่ายได้รับกียรติจาก ศาสตราภิชาน ดร.พิสิฐ ลื้อาธรรม ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มาบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจการเงินสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงความเป็นผู้นำที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป ณ โรงแรม อาร์อัส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/YKX46ข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


118 ครั้ง