ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือการออกแบบชุดแต่งกายโครงการ “ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 13

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567  นางสาวชวนพิศ  เปรมกมล หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมมหกรรมผ้าไทย "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 13 ผ่านระบบออนไชต์ ซึ่งจะจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ชุดผ้าไหมไทยที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ให้แก่คณะเอกอัครราชทูตและคู่สมรสกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย

โดยได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับดำเนินการออกแบบชุดแต่งกายในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการคัดเลือกให้ออกแบบชุดแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย โดยใช้ชื่อทีมว่า สุวรรณภูมิ 2 มีสมาชิกจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นายคมกริบ สิงห์เถื่อน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและอุตสาหกรรมการบิน ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ 2. นายสรศักดิ์ กุลมณี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. นางส่าวกัลย์ณิศา สุนทรวิบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปี 3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  4. นายอธิวัฒน์ ใจซื่อกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 5.) นางสาวแคทรียา ใหญ่ยังยา นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์  ภายใต้การควบคุมและให้คำแนะนำจาก ที่ปรึกษาหลัก นางสาวชวนพิศ เปรมกมล  ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย  อาจารย์กันตวีย์ เวียงสิมา  และนายขจรศักดิ์ ฝากสาคร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/cOb6h

ข้อมูลจาก : ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ


106 ครั้ง