ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 ร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (รมส.) รุ่นที่ 3 เป็นวันที่ 8 โดยได้รับเกียรติจากนายวิชัย ทองแตง ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาธุรกิจ บรรยายเรื่องโลกยุคใหม่ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงความเป็นผู้นำที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ โรงแรม อาร์อัส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา      
                 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/vIts2ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


130 ครั้ง