ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 ราชมงคล (รมส.) รุ่นที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้การประชาสัมพันธ์อย่างก้าวกระโดดในยุคสังคมออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” (รมส.) รุ่นที่ 3 เป็นวันที่ 8 โดยได้รับกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชษฐา ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการเนชั่นโพล และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์องค์กร (PR) อย่างก้าวกระโดดในยุคสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทการบริหารสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงความเป็นผู้นำที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป ณ โรงแรม อาร์อัส โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/vIts2ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


130 ครั้ง